i90 Micro Scope, 1 litr

Na stanie
215,83 zł
- +
 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów
Polecany przeciwko:
pl ghilotina insecticide i90 micro scope 1 l - 1

i90 Micro Scope, 1 litr

215.83 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Ghilotina i90 Micro Scope, 1 litre

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Ghilotina
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Formulacja CS – zawiesina mikrokapsułek
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych Cypermethrin 90 g/l
Sposób działania kontaktowe
Zapach Delikatny
Dawkowanie 25 ml/20 mp
Zwalcza Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Fleas, Flies, Grain Weevil, Ladybugs, Mites of Dust, Mites of Poultry, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Spiders, Ticks, Weevils

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie