AquaPy, 1 litru

Na stanie
597,49 zł
- +
 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów
Polecany przeciwko:
pl bayer insecticide aquapy ew30 1 l - 0

AquaPy, 1 litru

597.49 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Bayer AquaPy EW30, 1 litre

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Bayer
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja EW – emulsja olej w wodzie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV
Zawartość substancji aktywnych 30 g / liter; 135 g / liter
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Zapach Delikatny
Zwalcza Ants, Bed Bugs, Beetles, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Earwigs, Fleas, Flies, Grain Weevil, Ladybugs, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Spiders, Stink Bugs, Tobacco Pests, Vinegar Flies, Wasps

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, P273
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie