Effect Microtech CS, 500 ml

Na stanie
134,98 zł
- +
 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów
Polecany przeciwko:
pl unichem insecticide effect microtech cs 500 ml - 1

Effect Microtech CS, 500 ml

134.98 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Unichem Effect Microtech CS, 500 ml

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Unichem
Opakowanie 500 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Formulacja Płyn
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych 40 g/l; 80 g/l; 80 g/l
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Zapach Delikatny
Dawkowanie 25-125 ml/100 mp;25-125 ml/5 l
Zwalcza Ants, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P333+P313
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie