i250 Effect Ultimum, 500 ml

Na stanie
164,57 zł
- +
 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów
Polecany przeciwko:
pl ghilotina insecticide i250 effect ultimum 500 ml - 1

i250 Effect Ultimum, 500 ml

164.57 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Ghilotina i250 Effect Ultimum, 500 ml

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Ghilotina
Opakowanie 500 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV, Zamłgawianie Termiczne ULV
Zawartość substancji aktywnych 1 g/l, 60 g/l, 180 g/l
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Zapach Delikatny
Dawkowanie 25-75 ml/100 mp;25-75 ml/5 l
Zwalcza Ants, Bed Bugs, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Flies

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P333+P313
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H315 Działa drażniąco na skórę, H317
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie