i38.6 Segal EW, 500 ml

Na stanie
Regular Price 408,49 zł Special Price 249,17 zł
- +
 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów
Polecany przeciwko:
ghilotina insektycyd i38 6 segal ew 500 ml - 1

i38.6 Segal EW, 500 ml

249.17 zł

Informacje o produkcie

Insektycyd Ghilotina i38.6 Segal EW, 500 ml

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Ghilotina
Opakowanie 500 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Formulacja EW – emulsja olej w wodzie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Substancje aktywne Cypermetryna, Piperonyl Butoxide, Tetramethrin
Zawartość substancji aktywnych 14.5%; 19.3%; 4.8%
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Zapach Lekko podrażniający
Dawkowanie 5-10 ml/L
Zwalcza Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Fleas, Flies, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Silverfish, Spiders, Vinegar Flies, Wasps

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, P273
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P305+P351+P338
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H319 Działa drażniąco na oczy, H351
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie