i14 Cytrol, 500 ml

Na stanie
112,62 zł
- +
 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów
Polecany przeciwko:
pl ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 1

i14 Cytrol, 500 ml

112.62 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Ghilotina i14 Cytrol, 500 ml

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Ghilotina
Opakowanie 500 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Sposób użycia Zamgławianie na Zimno ULV, Zamłgawianie Termiczne ULV
Zawartość substancji aktywnych cypermethrin 100g/l, piperonyl butoxide 40g/l
Sposób działania fumiganty, kontaktowe, trawienne
Zapach Delikatny
Dawkowanie 25-50 ml/125 mp;25-50 ml/5 l
Zwalcza Ants, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Fleas, Flies, Mosquitoes, Ticks, Wasps

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P304+P340
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P315 Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P331 NIE wywoływać wymiotów
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H319 Działa drażniąco na oczy, H335
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie