Cytrol Forte WP, 20 g

Na stanie
32,28 zł
- +
 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów
Polecany przeciwko:
pl pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 1

Cytrol Forte WP, 20 g

32.28 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Pelgar Cytrol Forte WP, 20 g

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Pelgar
Opakowanie 20 g
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja WP – proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych 400 g / kg
Sposób działania fumiganty, kontaktowe, trawienne
Zapach Delikatny
Dawkowanie 40-50 mg/mp
Zwalcza Ants, Bed Bugs, Beetles, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Crickets, Dragonflies, Earwigs, Fleas, Flies, Grasshoppers, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Scorpions, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Termites, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, P272
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie