i55 Cimetrol Super EW, 100 ml

Na stanie
Regular Price 143,37 zł Special Price 104,28 zł
- +
 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów
Polecany przeciwko:
pl ghilotina insecticide i56 cimetrol 100 ml - 2

i55 Cimetrol Super EW, 100 ml

104.28 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Ghilotina Cimetrol Super, 100 ml

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Ghilotina
Opakowanie 100 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Formulacja EW – emulsja olej w wodzie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych 25 g/litre, 20 g/litre, 1 g/litre, 10 g/litre
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Zapach Słaby
Dawkowanie 25-50 ml/125 mp;25-50 ml/5 l
Zwalcza Ants, Bed Bugs, Beetles, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Earwigs, Fleas, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Silverfish, Vinegar Flies, Wasps

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, P273
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P330 Wypłukać usta
P391 Zebrać wyciek
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H373 Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie