K-Othrine Partix, 240 ml

Na stanie
104,24 zł
- +
 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów
Polecany przeciwko:
bayer insektycyd k othrine partix 240 ml - 1

K-Othrine Partix, 240 ml

104.24 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Bayer K-Othrine Partix, 240 ml

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Bayer
Opakowanie 240 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych 24.9 g/l
Sposób działania kontaktowe
Zapach Delikatny
Dawkowanie 20-50 ml/100 mp
Zwalcza Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Flies, Spiders, Wasps

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P284 Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody i mydła, P307+P311
P308 W PRZYPADKU narażenia lub styczności:, P311
P321 Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie)
P330 Wypłukać usta
P331 NIE wywoływać wymiotów
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie