Dobol bomba zamgławiająca, 20 g

Na stanie
65,80 zł
- +
 
Może być stosowany przez
Wszystkich
Polecany przeciwko:
pl kwizda insecticide dobol fumigator 20 g - 0

Dobol bomba zamgławiająca, 20 g

65.80 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Kwizda Dobol Fumigator, 20 g

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Kwizda
Opakowanie 20 g
Przeznaczony dla Wszystkich
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja Aerozol
Sposób użycia Aerozol
Zawartość substancji aktywnych 72 gr./litre
Sposób działania kontaktowe
Zapach Słaby
Dawkowanie 20 g/50 mp
Zwalcza Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Fleas, Flies, Mites of Dust, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Night Butterfly, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P304+P341 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P391 Zebrać wyciek
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P405 Przechowywać pod zamknięciem
P411+P235 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej …°C/…°F. Przechowywać w chłodnym miejscu
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H315 Działa drażniąco na skórę, H318
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie