Ghilotina i135 PermFum Mini, 3.5 g

Na stanie
22,38 zł
- +
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
pl ghilotina insecticide i135 permfum mini 3 5 g - 0

Ghilotina i135 PermFum Mini, 3.5 g

22.38 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Ghilotina Ghilotina i135 PermFum Mini, 3.5 g

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Ghilotina
Opakowanie 1 sztuka
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja Aerozol
Sposób użycia Aerozol, Gotowy do użycia
Zawartość substancji aktywnych 0.1325
Sposób działania fumiganty
Zapach Lekko podrażniający
Zwalcza Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Mosquitoes, Wasps

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/…/materiałów zapalnych
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P304+P341 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P370+P378 W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie