1. pl bayer insecticide crop k obiol ulv6 1 p - 0
  K-Obiol ULV6, 15 litrów
  1 207,74 zł
 2. K-Obiol EC 25, 10 ml
  K-Obiol EC 25, 10 ml
  6,16 zł
 3. pl syngenta insecticide crop actellic 50 ec 1 l - 0
  Actellic 50 EC, 1 litr
  268,07 zł
 4. pl syngenta insecticide crop actellic 50 ec 100 ml - 0
  Actellic 50 EC, 100 ml
  40,73 zł
 5. bayer insektycyd k obiol ec 25 15 litrow - 1
  K-Obiol EC 25, 15 litrów
  3 651,64 zł
 6. pl bayer insecticide k obiol ec 25 1 l - 0
  K-Obiol EC 25, 1 litr
  252,91 zł
 7. syngenta insektycyd do upraw actellic 50 we 10 ml - 1
  Actellic 50 EC, 10 ml
  8,24 zł

K-Obiol EC 25, 5 litrów

Brak na magazynie
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
bayer insektycyd k obiol ec 25 5 litrow - 2

K-Obiol EC 25, 5 litrów

Brak na magazynie

Informacje o produkcie

Insecticide Bayer K-Obiol EC 25, 5 litres

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Bayer
Opakowanie 5 litrów
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV, Zamłgawianie Termiczne ULV
Zawartość substancji aktywnych Deltamethrin 25 g/kg, Piperonyl Butoxide 225 g/kg
Sposób działania trawienne
Zapach Silnie podrażniający
Dawkowanie 10-20 ml/t;50 ml/100 mp;1%
Zwalcza Ladybugs, Moths of Food, Stink Bugs, Wood Borers

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
 
P240 Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P331 NIE wywoływać wymiotów
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie