K-Obiol EC 25, 10 ml

Na stanie
6,14 zł
- +
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
K-Obiol EC 25, 10 ml

K-Obiol EC 25, 10 ml

6.14 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Bayer Garden K-Obiol EC 25, 10 ml

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Bayer
Opakowanie 10 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV, Zamłgawianie Termiczne ULV
Zawartość substancji aktywnych 25 gr./kg; 225 gr./kg
Sposób działania kontaktowe
Zapach Silnie podrażniający
Dawkowanie 50 ml/100 mp;50 ml/5 l;1000 ml/99 l;1000 ml/ 100 tone cereale
Zwalcza Beetles, Grain Weevil, Moths of Food, Stink Bugs, Tobacco Pests

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
 
 
P240 Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P307+P311 W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P331 NIE wywoływać wymiotów
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie