K-Obiol EC 25, 15 litrów

Na stanie
3 651,64 zł
- +
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
bayer insektycyd k obiol ec 25 15 litrow - 1

K-Obiol EC 25, 15 litrów

3651.64 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Bayer K-Obiol EC 25, 15 litres

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Bayer
Opakowanie 15 litrów
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV, Zamłgawianie Termiczne ULV
Zawartość substancji aktywnych 25 g / liter, 225 g / liter
Sposób działania kontaktowe, trawienne, układowe
Zapach Silnie podrażniający
Dawkowanie 50 ml/100 mp;1 l/100 t cereale
Zwalcza Beetles, Grain Weevil, Moths of Food, Stink Bugs, Tobacco Pests

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P240 Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P307+P311 W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P331 NIE wywoływać wymiotów
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie