Dobol Fumigator, 20 g

Készleten
6 377,52 Ft
- +
 
Használhatja
Populáció
Ellenjavasolt:
hu kwizda insecticide dobol fumigator 20 g - 2

Dobol Fumigator, 20 g

6377.52 Ft

Termékleírás

Kwizda Dobol Fumigator, 20 g

A Dobol Fumigator egy új termék a kártevők elleni védekezésben, könnyen használható és innovatív technológiával. Ez a technológia lehetővé teszi a rovarok teljes felszámolását száraz füst diffúzióval, amely gyorsan terjed a kezelt zárt térben.
A nagyon finom füst részecskék behatolhatnak bármely repedésbe és szűk térbe, ezáltal kiküszöbölve a rovarokat bárhol is elrejtik.
A Dobol Fumigator késlelteti a hatóanyag diffúzióját, a füst csak néhány perccel a készülék vízzel történő aktiválása után szabadul fel. Ezáltal a termék nagyon könnyen használható, így a kezelő elkerülheti a füstöt. Nincs tűz- és robbanásveszély. Hatékonysága gyors és teljes. A kibocsátott füst nem hagy foltokat vagy maradékokat a felületen.
Kártevők: repülő rovarok (legyek, darazsak, szúnyogok) 20 g-os dózis per 100 m2 esetén, míg a csúszó rovarok esetén (bogarak, bolhák, pókok) 20 g-os dózis per 50 m2.
Aktív anyaga:7,2% cifenotrin

Használati utasítás:

1. A kezelés alatt a külső ablakokkal ellátott ablakokat és ajtókat be kell zárni. Nyissa ki a fiókokat és az ajtókat a bútorokból. Távolítsa el vagy védje meg az ételeket és az edényeket. Az embereket és a háziállatokat küldje el a területről

 

2. Helyezze a készüléket a kezelendő terület közepére. Nyissa ki a csomagolást és húzza le a kapszulát tartalmazó alumínium fóliát.

 

3. Öntsön vizet a műanyag tartályon feltüntetett szintre (kb. 1 cm). Figyelmeztetés: ne lépje túl a jelzett szintet.

 

4. Helyezze a kapszulát vízzel érintkezve a műanyag tartályba, piros oldalával felfelé. Figyelmeztetés: több fumigátor egyidejű használata esetén öntsünk vizet minden tartályba, majd helyezzük a kapszulákat.

 

5. Hagyja a fumigátort és zárja be az ajtót. A füst néhány perc múlva szabadul fel. A helyet legalább 2 órán át zárva kell tartani, és a legjobb eredmény érdekében 4 órát kell hagyni. A kezelés után jól szellőztesse ki. A kezelés során nem szabad bárki a kezelt helyiségekben lenni.

 

6. Használat után nem szabad a tartályt a környezetbe szétszórni. Az ilyen anyagokat egy hulladéktárolóba kell szállítani.

 

Alkalmazási területek: raktárak és épületek, kereskedelmi egységek, háztartások, könyvtárak, tartók és hidak, tejüzemek, üres istállók, üvegházak, üres kocsik, áru onténerek, repülőgépek, gabonafélék és egyéb növények üres raktárak.

További információ

More Information
Gyártó Kwizda
Csomagolás 20 g
Célzott használat Populáció
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot Aeroszol
Alkalmazás típusa Aeroszol
Hatóanyagok Cyphenothrin
Aktívanyag koncentráció 72 gr./litre
Alkalmazási mód érintkezés
Szag kevésbé
Adagolás 20 g/50 mp
Megszabadulni Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Fleas, Flies, Mites of Dust, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Night Butterfly, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
 
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P304+P341 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó
P405 Elzárva tárolandó
P411+P235 A tárolási hőmérséklet legfeljebb …°C/…°F lehet. Hűvös helyen tartandó
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
H315 Bőrirritáló hatású
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat
H335 Légúti irritációt okozhat
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések