Cytrol Forte WP, 20 g

Készleten
3 231,56 Ft
- +
 
Nem használhatja
Populáció
 
Használhatja
Szakemberek
Ellenjavasolt:
hu pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 2

Cytrol Forte WP, 20 g

3231.56 Ft

Termékleírás

Pelgar Cytrol Forte WP, 20 g

Termék, amelyet szakképzett és felhatalmazott személyzet használ.
A Cytrol Forte WP egy széles spektrumú rovarirtó, amely harcol a repülő és a kúszó rovarok ellen.
Az inszekticid nedvesíthető por formájában van, amely szintetikus piretroid cipermetrint tartalmaz. Ezek a tulajdonságok a "knock-down" speciális hatását adják.
A Cytrol Forte WP fokozott szabályozást biztosít a nehéz felületeken, ahol erősebb hatás szükséges. Más nedvesíthető por mellett a Cytrol Forte nem festi a felületeket, ahol alkalmazzák.
Ez a fajta rovarirtószer különösen hasznos abszorbens felületek, például tégla, sár vagy fa kezelésére.
Az alkalmazás után a hatóanyag a felületen marad mikroszkopikus por formájában és így a kártevők érintkeznek vele amikor áthaladnak a kezelt felületen.
A Cytrol Forte hazai és ipari létesítményekben, kórházakban, katonai területeken, éttermekben, üzletekben, raktárhelyiségekben, vágóhidakban, szemétkosárokban és trágyaszerkezetekben használható. Puha bútorokhoz és kemény vízszintes és függőleges felületekhez használható, ahol a kártevők pihenhetnek. Csótányok, bolhák, hangyák, ágyi poloskák, ezüst pikkelyesek, szárazföldi ászkarákok, fülbe mászok, ikerszelvényesek, százlábúak, házi legyek, klaszter legyek, szúnyogok és darazsak elleni használatra alkalmas.
Használati utasítás:
- Csótányok és ezüst pikkelyesek esetén: Spray-elje azokat a területeket, ahol ezek a rovarok megtalálhatók, mint például a szegélylécek, tárolóterületek, a vízcsövek körül, ajtókeretek, ablakkeretek, hűtőszekrények, szekrények, mosogatók, kályhák, a fiókok és polcok alsó és hátsó része, valamint repedések és rések a falra szerelt egységek vagy szerelvények mögött;
- Hangyák esetén: Permetezze az „utakat” az ajtók, ablakok körül illetve ott ahol a hangyák felhalmozódnak;
- Bolhák esetén: A kezelés előtt porszívózza a területet. Zárja le a vákuumzsákot és dobja ki a hulladékba. Alkalmazza szőnyegekre és puha bútorokra, beleértve a párnák alsó részét és a háziállatok által rendszeresen elfoglalt területeket;
- Ikerszelvényesek, százlábúak és szárazföldi ászkarákok esetén: Permetezze az ablakok és az ajtókeretek illetve a házak és a tárolóhelyek körüli nedves területeken;
- Házi legyek, klaszter legyek és szúnyogok esetén: Alkalmazza a spray-t a falakra, a mennyezetekre és a területekre, ahol a kártevők pihenhetnek;
- Darazsak esetén: Spray a fészek bejáratát és a felületeket, amelyeken a darazsak mutatkoznak.
A csomagolás, két, vízben oldódó, 10 grammos tasakot tartalmaz. A csomagolás megnyitása után a tasakokat közvetlenül a permetező tartályba helyezik, ahol vízzel érintkezve feloldódik.

Célzott kártevő

Termék (gramban)

Víz

Kúszó rovarok

10*

5 l

Repülő rovarok

10*

5 l

*Súlyos fertőzés esetén a koncentráció megduplázható.
**KIZÁRÓLAG A PROFESSZIONÁLIS ÜZEMELTETŐK HASZNÁLATÁRA.

További információ

More Information
Gyártó Pelgar
Csomagolás 20 g
Célzott használat Szakemberek
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot WP-Nedvesítheő pór
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray
Hatóanyagok Cypermethrin
Aktívanyag koncentráció 400 g / kg
Alkalmazási mód érintkezés, füstölőszer, táplálékfelvétel
Szag enyhe
Adagolás 40-50 mg/mp
Megszabadulni Ants, Bed Bugs, Beetles, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Crickets, Dragonflies, Earwigs, Fleas, Flies, Grasshoppers, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Scorpions, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Termites, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
P272 Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó
P405 Elzárva tárolandó.
H302 Lenyelve ártalmas
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H332 Belélegezve ártalmas
H335 Légúti irritációt okozhat
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések