Ghilotina i14 Cytrol, 500 мл

В наличност
51,02 лв.
- +
 
Може да се използа от
Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 3

Ghilotina i14 Cytrol, 500 мл

51.02 лв.

Информация за продукта

Продукт, предназначен за използване от квалифициран и упълномощен персонал.

Ghilotina i14 Cytrol, 500мл е инсектицид с формулация емулсионен концентрат, разтворим в масло и вода с активни вещества циперметрин (100г/л) и пиперонил-бутоксид (40г/л).

Продуктът е предназначен за контрол върху комари, мухи и други летящи насекоми, както на открито, така и вътре в помещения.  

Начин на прилагане: Чрез генератори за студен аерозол - ИНО (УЛВ) или генератор за топъл аерозол от ръка, от автомобил или от въздуха.
Обработките се извършват по време на най-активния летеж – през деня за мухите и надвечер за комари и папатаци Особености
Аерозолните генератори разпръскват продукта под формата на милиони стабилни, леки, микроскопични капки, които плуват дълго време във въздуха, проникват под листата и стрехите, и поразяват летящите насекоми в рамките на 20-30 минути.

Инсектицидът има бърз нокдаун ефект и мощно убиващо действие.
Активното вещество пиперонил-бутоксид блокира механизма на физиологична резистентност и позволява на препарата да унищожава дори и резистентни на пиретроиди насекоми. Течен концентрат, разтворим както в масло, така и във вода.
Циперметрин е широкоизползвано активно вещество в борбата срещу вредители в земеделието и частното производство. Той действа като невротоксин, който парализира вредителя, силно токсичен е за пчели, риби и водни организми и е активно вещество в много инсектициди срещу буболечки и бръмбари. 

Ние препоръчваме употребата на инсектицида Ghilotina i14 Cytrol с генератори за ИНО (УЛВ) в следните ситуации:

1. Имате нужда да третирате голямо пространство (десетки декари могат да се третират за един ден).
2. Имате нужда от продукт с бързо действие.
3. Нямате достъп до достатъчно вода.
4. Съществува логистичен проблем за различни нужди на третиране.
5. Земята, която трябва да се третира е труднодостъпна. 

Ghilotina i14 Cytrol е перфектният продукт за контрол на летящи насекоми в затворени помещения, индустриални и търговски зони, както и частна собственост: домове, хотели, складове, производствени стопанства и заводи, депа за отпадъци, болници, военни и зелени площи, с изключение на места за обработка на храна. 

Дозировка и начини на прилагане:

 • преди употреба почистете генератора, за да премахнете остатъчни вещества;
 • използвайте пръскачка с компресор
 • напълнете половината пръскачката с чиста вода  и добавете Ghilotina i14 Cytrol както е описано по-долу:
  голяма инфестация - разтвор от 50мл. инсектицид в 5л. вода
  рутинно третиране - разтвор от 25мл. инсектицид в 5л. вода
 • допълнете с вода и затворете добре пръскачката, раздрусайте я, за да се смесят течностите и си създадете налягане за пръскането съобразно инструкциите на производителя
 • 1л. от готовия разтвор е достатъчен за третиране на 20 кв.м. площ
 • не складирайте разтвор готов за употрева за следващия ден
 • максималната доза за работен разтвор е 50мл. в 5л. вода за третиране на 125кв.м. 

Не третирайте с препарата в места, където пребивават хора или животни!

Допълнителна информация

More Information
Производител Pelgar
Опаковка 500 мл
Категория на употреба Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол, Топъл аерозол
Активни вещества Cypermethrin, Piperonyl Butoxide
Активна концентрация на веществото 100 g / liter; 40 g / litre
Начин на действие системно
Мирис силно дразнещ
Дозировка 25-50 ml/125 mp;25-50 ml/5 l
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Crickets, Earwigs, Fleas, Flies, Grasshoppers, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Night Butterfly, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Ticks, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Предпазни Мерки

 
 
 
 
P220 Да се държи/съхранява далеч от облекло/.../горими материали, P261
P264 Да се измие... старателно след употреба
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P284 Носете респираторни предпазни средства
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P315 Незабавно потърсете медицински съвет/помощ
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Ревюта