i14 Cytrol, 500 ml

Készleten
11 216,46 Ft
- +
 
Nem használhatja
Populáció
 
Használhatja
Szakemberek
Ellenjavasolt:
hu ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 4

i14 Cytrol, 500 ml

11216.46 Ft

Termékleírás

Ghilotina i14 Cytrol, 500 ml

Termék, amelyet szakképzett és felhatalmazott személyzet használhat.
Ghilotina i14 A Cytrol egy széles spektrumú rovarirtó, amely a repülő és a kúszó rovarok elleni védekezésre szolgál. Oldószer alapú koncentrált, emulzió formájában van kialakítva, amelyet vízzel, petróleummal vagy dízellel keverhetünk, hőkezelő (forró) vagy (hideg) aeroszolos ULV-vel.
Termonebulizator vagy ULV (Ultra Low Volume) használatakor a kezelési költségek csökkennek, és nagyobb területen nagyobb hatékonyságot biztosítanak.
Vízzel hígítva, kézi permetezővel vagy hátsó permetezővel lehet felhordani, a csúszó rovarok (bogarak) vagy a pihenőhelyeket kereső repülő rovarok irtására.
A cipermetrin hatóanyag egy széles spektrumú szintetikus piretroid, amely mind a gyors pusztulást biztosítja a rovarral való érintkezéskor, mind pedig a fotostabil jó maradvány kontrollt.Nagyon mérgező a méhekre, a halakra és a vízi szervezetekre, és sokféle rovarirtó szerben megtalálható a kúszó rovarok (beleértve a bogarakat is) irtására.
A szinergetikus piperonil-butoxid (PBO) hozzáadása növeli a leütés sebességét és az elpusztító hatást. A piperonil-butoxid (PBO) egy szerves vegyület komponens, amelyet rovarölő szerek előállítására használnak. Önmagára használva szinergikus, viaszos, szilárd és fehér anyag. Ha elsődleges formában használják nem tartalmaz inszekticid hatást, de karbamátokkal, piretrinnel és piretroidokkal kombinálva fokozza az inszekticid hatását. Jelen van a háztartási rovarirtók összetételében, illetve az élelmiszeriparban, valamint az emberi és állatgyógyászati felhasználásra szánt készítményekben is gyakran használják az ektoparaziták (kullancsok, tetvek és bolhák) kezelésében. A rovarölő szerekben vízben- emulziót hoz létre, kisebb felületeken használt rovarölő spray-ben, termonebulizátorokban és ULV- ben használják, és a piretroidokkal és piretrinekkel kombinálva fontos szerepet játszik a felületek tisztításában.
Javasoljuk az i14 Cytrol ULV (Ultra Low Volume) eszközök használatát az alábbi helyzetekben:
- Szükség van egy nagy felület kezelésére (hektár egy nap alatt kezelhető);
- Gyors vagy korlátozott időre van szükség;
- Nincs elegendő vízforrás;
- Logisztikai problémák merülnek fel a különböző kezelési igények tekintetében;
- A kezelendő földterület nehézséget okoz, mint az utazás vagy a hozzáférés.
Az I14 Cytrol ideális a repülő- és a kúszó rovarok irtására beltéri, kereskedelmi és ipari területeken, valamint otthonokban, üzletekben, szállodákban, raktárakban, vendéglátásban, feldolgozó területeken, hulladéktárolókban, kórházakban (a felhasználók által nem elfoglalt területek) , katonai területeken és zöld területeken, kivéve az élelmiszer-előkészítés területén.
Aktív anyagok:
- 100 g/ l cipermetrin
- 40 g/ l piperonil butoxid

Adagolás és használati utasítás:
- Használat előtt tisztítsa meg a permetezőt a maradékanyagok eltávolításához;
- Használjon kompressziós permetezőt, amely nem túl sima képernyővel van felszerelve;
- Töltse fel a permetezőt tiszta vízzel, majd adja hozzá a Ghilotina i14 Cytrol-ot az alábbiak szerint:
- Erős fertőzés: 50 ml inszekticid / 5 liter vízben való hígítása
- Rutin kezelés: 25 ml-es inszekticid / 5 liter vízben való hígítása
- Adja hozzá a víz többi részét, biztonságosan csukja be a permetezőt, rázza meg, hogy a tartalmat diszpergálja és a permetező gyártójának utasításai szerint nyomás alá helyezze. Ha a permetezést 15-30 percnél hosszabb ideig megszakítják, a permetezőt ismét keverjük össze;
- 1 l kész oldat felhasználásakor 20 m2-t kezel;
- Folytassa a por szuszpenziójával. Ne tárolja a használatra kész oldatot éjszakára;
- Ne használja a víztartalmú oldatot elektromos eszközök, lámpatestek vagy kapcsolók közelében.
- A rovarirtó szer hígítása körülbelül 100 m2-es kezelést biztosít, ha betartja az üzemeltetési utasítást és az ajánlott adagokat.
- A maximális dózis 50 ml per 5 liter víz 125 m2-nyi permetezhető felületen.
NE HASZNÁLJA A FOLYADÉK FORMULÁT AZ EMBEREK ÉS ÁLLATOK ÁLTAL LAKOTT TERÜLETEKEN!

További információ

More Information
Gyártó Ghilotina
Csomagolás 500 ml
Célzott használat Szakemberek
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot EC-Emulgeáló koncentrát
Alkalmazás típusa ULV-Hideg köd, ULV-Meleg köd
Hatóanyagok Cypermethrin, Piperonyl Butoxide
Aktívanyag koncentráció cypermethrin 100g/l, piperonyl butoxide 40g/l
Alkalmazási mód érintkezés, füstölőszer, táplálékfelvétel
Szag enyhe
Adagolás 25-50 ml/125 mp;25-50 ml/5 l
Megszabadulni Ants, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Fleas, Flies, Mosquitoes, Ticks, Wasps

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
 
P220 Ruhától/…/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet
P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P284 Légzésvédelem használata kötelező
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P315 Azonnal orvosi ellátást kell kérni
P331 TILOS hánytatni
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni
P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H335 Légúti irritációt okozhat
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések