K-Obiol EC 25, 10 ml

Készleten
611,73 Ft
- +
 
Használhatja
Képzett személyzet, Populáció, Szakemberek
Ellenjavasolt:
hu bayer insecticide k obiol ec 25 10 ml - 1

K-Obiol EC 25, 10 ml

611.73 Ft

Termékleírás

Bayer Garden K-Obiol EC 25, 10 ml

Fizikai- kémiai tulajdonságok:
A K-obiol EC25 tiszta, sárgás, folyadék, specifikus szaggal.
Eljárása:
A K-obiol EC25-nek a két aktív komponensének köszönhetően komplex hatásmechanizmusa van.
A deltametrin érintkezésen és lenyelésen keresztül működik, gátolja az ártalmas és rovarok idegszinapszisait, és ideg impulzusokat közvetít az agyba, generál, bénul és halálra.
A piperonil-butoxid szinergizánsként hat a fő piretroid működésének felgyorsításával. A K-obiol EC25-vel kezelt termékek a kezelés után mikroszkopikus aktív anyag réteget kapnak, amely megvédi őket a kártevő támadásoktól.
A kezelést mind a raktár felületen, ahol a termékeket tartják, de közvetlenül a termékeken (hosszú ideig tartó védelem), akár a tárolásra használt anyagokra (zsákok, "csak barátok stb.").
A permetezőgép előkészítése. Töltse fel vízzel a permetező térfogatának egyharmadát.
Adja hozzá a szükséges mennyiséget, és nagyon jól rázza fel, hogy befejezze a rovarölő szer diszperzióját, majd töltse fel a poharat a többi vízzel.

További információ

More Information
Gyártó Bayer Garden
Csomagolás 10 ml
Célzott használat Képzett személyzet, Populáció, Szakemberek
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot EC-Emulgeáló koncentrát
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray, ULV-Hideg köd, ULV-Meleg köd
Hatóanyagok Deltamethrin, Piperonyl Butoxide
Aktívanyag koncentráció 25 gr./kg; 225 gr./kg
Alkalmazási mód érintkezés
Szag erösen irritáló
Adagolás 50 ml/100 mp;50 ml/5 l;1000 ml/99 l;1000 ml/ 100 tone cereale
Megszabadulni Beetles, Grain Weevil, Moths of Food, Stink Bugs, Tobacco Pests

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
 
 
P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P307+P311 Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
P331 TILOS hánytatni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H302 Lenyelve ártalmas
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H332 Belélegezve ártalmas
H335 Légúti irritációt okozhat
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések