Universalis 593 SC, 200 ml

Készleten
5 251,67 Ft
- +
syngenta fungicide universalis 593 sc 200 ml - 1

Universalis 593 SC, 200 ml

5251.67 Ft

Termékleírás

A Fungicide Universalis 593 SC a következő hatóanyagokat tartalmazza: azoxisztrobin 93,5 gr / liter + folpet 500 gr / liter

Jellemzők:

Az Universalis 593 SC egy új, széles spektrumú gombaölő szer a szőlő főbb betegségeinek ellenőrzésére. A gombafejlődési ciklusban hat, különösen a spóraszemek mobilitásának és csírázásának gátlásával. A termék élénkítő hatással van a szőlőre is: erőteljes levélrendszer, egészséges és tiszta szőlőtőke. Az Universalis 593 SC nem befolyásolja a bor fermentációs folyamatát és organoleptikus tulajdonságait. 

Működési mód és használat:

Az Universalis 593 SC két hatóanyagot tartalmaz, amelyek szisztémás transzlamináris hatással és érintkezéssel rendelkeznek. A két hatásmechanizmus kombinációja alacsony kockázatú ellenállást és fokozott hatékonyságot biztosít a betegség elleni védekezésben. Ami a termék konkrét hatásmódját illeti, ajánlott megelőző használat. A szezon során legfeljebb 2 kezelést végeznek az Universalis 593 SC-vel, váltakozva más vegyi csoportok termékeivel (pl. Pergado F, Pergado C, Ridomil Gold Plus 42,5 WP, stb.).

Az utolsó kezelés és a betakarítás közötti szünet alatt 28 napnak kell átadnia a bor szőlőjének. 

Kezelt növények: Szőlő

Betegségek és harcolt gombák: Szürke penész, lisztharmat,pépes penész

További információ

More Information
Gyártó Syngenta
Csomagolás 200 ml
Felhasználhatósági idő (év) 3
Halmazállapot SC-Koncentrált szuszpenzió
Hatóanyagok Azoxystrobin, Folpet
Aktívanyag koncentráció 93,5 g/litre, 500 g/litre
Növények Szőlőskert
Betegségek Lisztharmat, Penész, Peronosporales
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P304+P341 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH208 <Allergén anyag neve>-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki
H302 Lenyelve ártalmas
H332 Belélegezve ártalmas
H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések