Drago 76 WP, 20 g-os boritek

Nincs készleten
hu oxon fungicide drago 76 wp 20 g - 3

Drago 76 WP, 20 g-os boritek

Nincs készleten

Termékleírás

Hatóanyag: 60 g / kg Cimoxanyl és 700 g / kg Mancozeb. 

Jellemzők: A Drago 76 WP egy szisztémás gombaölő szer, amely finom, por alakú, sárga, agglomerációs tendencia nélküli, 6% cimoxanilt és 70% mancozebot tartalmaz. 

Működési mód: A Drago 76 WP egy széles spektrumú gombaölő szer, amely érintkezés és szisztémás hatás miatt következik be. Nem befolyásolja negatívan a növények növekedését. A szőlő, a burgonya és a zöldség maszkának ellenőrzésére szolgál.

Használati utasítás: A Drago 76 WP-t splash figyelmeztetésre alkalmazzák a szőlő (Plasmopora viticola), a burgonya és a paradicsom (Phytophtora infestans) megakadályozására és ellenőrzésére.

Megszakítási idő: A szőlőültetvények és a burgonyakultúrák nem alkalmazzák a kezelést 10-14 nappal a betakarítás előtt.

Kezelt növények: burgonya, paradicsom és szőlő. 

Betegségek és harcolt gombák:pépes penész, Alternarioza

További információ

More Information
Gyártó Oxon
Csomagolás 20 g
Felhasználhatósági idő (év) 3
Halmazállapot WP-Nedvesítheő pór
Hatóanyagok Cymoxanil, Mancozeb
Aktívanyag koncentráció 60 g/kg; 700 g/kg
Növények Burgonya, Paradicsom, Szőlőskert
Betegségek Alternaria, Peronosporales
Adagolás 500-1000 L/ha
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H302 Lenyelve ártalmas
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H332 Belélegezve ártalmas
H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések