1. hu cerexagri fungicide microthiol special wdg 1 kg - 2
  Microthiol Special WDG, 1 kg
  1 927,13 Ft
 2. hu basf fungicide kumulus df 25 kg - 1
  Beküldés 2 Nap
  Kumulus DF, 25 kg
  54 586,31 Ft
 3. hu corteva fungicide karathane gold 350 ec 500 ml - 1
  Karathane Gold 350 EC, 500 ml
  9 398,34 Ft
 4. hu syngenta fungicide thiovit jet 80 wg 1 kg - 2
  Thiovit Jet 80 WG, 1 kg
  1 851,19 Ft

Karathane Gold 350 EC, 5 liter

Nincs készleten
dow agro sciences fungicide karathane gold 350 ec 5 litres - 1

Karathane Gold 350 EC, 5 liter

Nincs készleten

Termékleírás

A Karathane Gold 350 EC gyorsan hat a gombás micéliumra, és 10-12 napos kitartással rendelkezik, és megelőző, gyógyító és felszámolási kezelésekben alkalmazható.

A Karathane Gold egy érintkezési fungicid, amelyet a szőlő és az alma lágyságának leküzdésére terveztek.

Működési mód és használat: 

A szőlő esetében a hámlás elleni küzdelemre szolgál. 2-4 megelőző és utáni kezelésre használják. Védi az ültetvényt 8-10 napig az alkalmazás után, az adag 0,05% (0,5 l / ha).

Az alma esetében a hámlás elleni küzdelemre szolgál. Ezt 2-5 virág előtti és utáni kezelésre használják váltakozva vagy szisztémás készítményekkel kombinálva 0,05% (0,75 l / ha) dózisban. Védi a ültetvényt az alkalmazás után 8-10 nappal. Az oldat térfogata 1000 l / ha a szőlőben és 1500 l / ha a gyümölcsfák esetében.

Kompatibilitás:

Kompatibilis a peszticidek, lombtrágyák és növekedési stimulánsok széles skálájával. Ha ismeretlen kombinációkban használják, ajánlatos előzetes vizsgálatot végezni. 

Kezelt növények: Alma, szőlő.

További információ

More Information
Gyártó Corteva
Csomagolás 5 liter
Halmazállapot EC-Emulgeáló koncentrát
Hatóanyagok Meptyldinocap
Aktívanyag koncentráció 350 g/litre
Növények Szőlőskert, Uborka
Betegségek Lisztharmat
Adagolás 0.5 l/ha
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/…/berendezés használandó
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H302 Lenyelve ártalmas
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H332 Belélegezve ártalmas
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések