i55 Cimetrol Super EW, 500 мл

В наличност
Regular Price 281,71 лв. Special Price 179,27 лв.
- +
 
Може да се използа от
Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg ghilotina insecticide i56 cimetrol 500 ml - 1

i55 Cimetrol Super EW, 500 мл

179.27 лв.

Информация за продукта

Активни съставки: циперметрин тетраметрин 10 г / 100 мл вода ( 10% w/w), пиперонил бутоксид 20 г / 100 мл (20% w / w),  и пирипроксифен 1%.

Ghilotina i56 Cimetrol е изключитлено мощен инсектицид срещу пълзящи и летящи насекоми. Формулиран е като емулсия, масло във вода, инкорпорираща миркокапсулна суспензия, която работи с доказан резултат. Има дълготраен и предвидим остатъчен ефект. 

Характеристики: Формулата му съдържа тип пиретроид за светкавично зашеметяване и поразяване на инсекта, друг тип за бързо унищожаване на насекомото, както и регулатор на растежа. Това прави Ghilotina i56 Cimetrol продукт с коренно различен метод на действие, за да се предотврати предаването на резистенция на по-нови поколения вредители. 

Начин на приложение:

Бълхи: Преди третиране, пуснете прахомукачка в помещението, след което изхвърлите съдържанието във затворен плик. Напръскайте с продукта пода, килимите и меката мебел, дори и под възглавниците на дивана и на места, където домашните ви любимци обичат да се настаняват. 

Дървеници: Напръскайте с продукта рамките на мебелите, и местата, където дървениците може да се крият, наблегнете на пукнатини и цепнатини в близост до спалните ви, в стените, мебелите или дюшамето. Третирайте и около килимите, рамките на вратите, прозорците, картините и вградените мебели. 

Хлебарки и други пълзящи насекоми: Нанесете по местата, където насекомите са намерени, например цокли, складове, покрай тръбите за вода, рамките на вратите, прозорците, около и зад хладилници, шкафове, мивки, печки, и под и по долната част на чекмеджета и рафтове, в пукнатини и цепнатини.

За употреба в: Подходящ за употреба във домашни, търговски и индустриални условия, включително кухни, хотели, общежития, и други места за спане, болници (обитавани болнични отделения), военни сгради и складове за храни и фабрики. 

Целеви животни: дървеници, бълхи, бръмбъри (и техните ларви), мухи, комари, молци (и техните ларви), и оси.

За професионална употреба: Използвайте 25 мл или 50 мл от продукта, съответно за рутинно третиране или голямо нашествие, разреден в 5 литра вода за пълзящи насекоми (за летящи препоръчителната доза е 25 мл в 5 литра вода).


Допълнителна информация

More Information
Производител Pelgar
Опаковка 500 мл
Категория на употреба Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на КС-суспензия капсули
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Cypermethrin, Piperonyl Butoxide, Pyriproxyfen, Tetramethrin
Активна концентрация на веществото 25 g / litre, 20 g / litre, 1 g / litre, 10 g / litre
Начин на действие контактно
Мирис незначителен
Дозировка 25-50 ml/125 mp;25-50 ml/5 l
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Crickets, Earwigs, Fleas, Flies, Grasshoppers, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Night Butterfly, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Ticks, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Предпазни Мерки

 
 
 
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P264
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ
P330 Изплакнете устата
P391 Съберете разлятото
P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен
P405 Да се съхранява под ключ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H351 Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H373 Може да причини увреждане на органите < или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни > при продължителна или повтаряща се експозиция < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, койт, H410

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори