Cytrol ULV 10/4, 5 л

Не е налично
 
Може да се използа от
Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg pelgar insecticide cytrol ulv 10 4 5 litres - 1

Cytrol ULV 10/4, 5 л

Информация за продукта

Продукт, предназначен за използване от квалифициран и упълномощен персонал.

Цитрол ИНО 10/4, 5л е течен, емулсионен концентрат, разтворим в масло и вода с активно вещество: 100 г/л циперметрин и 40 г/л пиперонил-бутоксид

Предназначението му е сновно за контрол на комари, мухи и папатаци на открит.


Начин на прилагане: Чрез генератори за студен (ИНО) или топъл аерозол от ръка, от автомобил или от въздуха.
Обработките се извършват по време на най-активния летеж – през деня за мухите и надвечер за комари и папатаци Особености
Аерозолните генератори разпръскват продукта под формата на милиони стабилни, леки, микроскопични капки, които плуват дълго време във въздуха, проникват под листата и стрехите, и поразяват летящите насекоми в рамките на 20-30 минути.

Инсектицид с бързо първоначално и мощно убиващо действие за контрол на летящи насекоми на открито. Съдържа синергиста пиперонил-бутоксид. Това вещество блокира механизма на физиологична резистентност и позволява на препарата да унищожава дори и резистентни на пиретроиди насекоми. Течен концентрат, разтворим както в масло, така и във вода. Предназначен за прилагане под формата на аерозол с агрегати за студено (ИНО) или топло разпръскване. Продуктът се разпръсква във въздуха под формата на стабилни, леки, микроскопични капки с големина 10-30 микрона. Обработките се извършват по време на най-активния летеж на целевите насекомите. Обикновено през деня за мухите и надвечер за повечето хапещи насекоми – комари, папатаци.

Прилага се чрез генератори за студен аерозол (генератори за ИНО) от автомобил или от въздуха, както и чрез генератори за топъл аерозол от автомобил или от ръка. Разход на препарат при всички видове наземно третиране 4 мл/дка.

Студен аерозол (УЛВ):
от автомобил: разреждане 1:12 с нафта или масло при разходна норма 0.5 л/Ха
от въздуха: разреждане 1:3 с нафта или масло при разходна норма 0.33 л/Ха
Топъл аерозол:
от автомобил: разреждане 1:125 с нафта или масло при разходна норма 5 л/Ха
от ръка: разреждане 1:50 с нафта или масло при разходна норма 2 л/Ха

При наземно третиране – 4 мл/дка.
При обработки от въздуха – 8 мл/дка.

За разпръскване с гръбна моторна пръскачка трябва да се използва специална приставка.
Разходна норма: 50мл./5л. вода.

За прецизно дозиране използвайте спринцовка за дозиране на препарата. 

Допълнителна информация

More Information
Производител Pelgar
Опаковка 5 литра
Категория на употреба Професионалисти
Срок на годност (години) no
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол, Топъл аерозол
Активни вещества Cypermethrin, Piperonyl Butoxide
Активна концентрация на веществото 100 g / liter; 40 g / litre
Начин на действие контактно, проникващо, фумигиращо
Мирис силно дразнещ
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Crickets, Earwigs, Fleas, Flies, Grasshoppers, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Night Butterfly, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Ticks, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори