Dobol Инсектицидна Димка, 20 г

В наличност
Regular Price 29,79 лв. Special Price 26,81 лв.
- +
 
Може да се използа от
Население
Препоръчва се срещу:
Dobol Инсектицидна Димка, 20 г

Dobol Инсектицидна Димка, 20 г

26.81 лв.

Информация за продукта

Dobol инсектицидна димка  е нов продукт в борбата срещу вредителите, лесен за употреба и с иновативна технология, която позволява пълното изтребване на инсектите със сухо опушване - фумигиране, което се разпростира бързо в третираните затворени помещения. 

Финните му микрочастици могат да влязат във всяка пукнатина и тясно скривалище на насекоми, оставяйки ги беззащитни и елиминирайки ги докато се крият. 

Инсектицидната димка има постепенна дифузия на активното вещество - опушването започва само минути след като продукта е активизиран с вода. Това го прави много лесен за употреба, като позволява на опериращия да избегне дима. Няма риск от възпламеняване или експлозия. Ефикасността му е бърза и гарантирана. Пушекът не оставя петна по повърхностите. 

Вредители: летящи насекоми (мухи, оси, комари) - доза от 100 г покрива площ от 500 м2, пълзящи насекоми (буболечки, бълхи, паяци) - доза от 100 г покрива площ от 250 м2

Активно вещество: 7,2% цифенотрин. 

Инструкции за употреба: 

 

1. По време на третирането, прозорците и вратите трябва да са затворени. Отворете чекмеджета и врати на шкафове. Премахнете или покрийте храна и съдове. Освободете помещението от хора и животни. 

 

2. Поставете устройството по средата на зоната за третиране. Отворете опаковката и отстранете алуминиевото фолио, съдържащо капсулата. 

 

3. Напълнет с вода до нивото индикирано на опаковката (1см). Внимавайте да не надвишите нивото. 

 

4. Поставете капсулата в пластмасовия съд с вода, с червения край нагоре. Внимание: в случай, че ползвате няколко капсули едновременно, първо налейте вода във всички чашки преди да поставите капсулите. 

 

5. Оставете опушването да започне и напуснете помещението. Процеса започва след няколко минути. Оставете затворено за поне 2часа, а за най-добра ефикасност - 4 часа. Проветрете добре след употреба. По време на третиране не трябва да има никой в помещението.

 

6. Не е разрешено да се освободите от съдържанието на продукта в атмосферата след употреба. Отпадъка трябва да се предаде на сметище. 

Област на приложение: Депа и сгради, търговски помещения, домакинства, библиотеки, подлези и мостове, млекодобивни, празни конюшни, оранжерии, празни вагони, самолети, празни складове за зърнени и други култури, съоръжения за отпадъци.

Допълнителна информация

More Information
Производител Kwizda
Опаковка 20 г
Категория на употреба Население
Срок на годност (години) 2
Под формата на аерозол
Начин на нанасяне Аерозол, Готов за употреба
Активни вещества Cyphenothrin
Активна концентрация на веществото 72 gr./litre
Начин на действие контактно
Дозировка 20 g/50 mp
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Fleas, Flies, Mites of Dust, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Night Butterfly, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Предпазни Мерки

 
 
 
 
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P270
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ, P304+P341
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P391 Съберете разлятото
P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен
P405 Да се съхранява под ключ
P411+P235 Да се съхранява при температури, не по-високи от …°C /…°F. Да се държи на хладно
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори