1. bg ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 3
  Ghilotina i14 Cytrol, 500 мл
  50,97 лв.
 2. bg pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 3
  Cytrol Forte ВП, 20 г
  14,59 лв.
 3. K-Othrine ВГ250, 20 г
  K-Othrine ВГ250, 20 г
  20,60 лв.

Foval CE, 1 л

Не е налично
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg kollant insecticide foval ce 1 l - 2

Foval CE, 1 л

Не е налично

Информация за продукта

Инсектицид с убиващо действие за препоръчано използване върху непорести повърхности срещу летящи (мухи, комари, папатаци, буболечки и др.) както и пълзящи  насекоми (мравки). Действието му е силно ограничено, ако се нанася върху невстъклени (таван, вътрешни и външни стени).
Подходящ за дезинфекция на обществени сгради, хотели, училища, складове, хранилища, хранителни фабрики; индустриално оборудване се използва в борбата срещу комари по растителността (зелени площи с трева, храсти, дървета) и други летящи насекоми в селски райони, конюшни, ферми.

За контрол върху летящи вредители използвайте доза от 1-2% (10-20 мл в 1 л вода), а срещу пълзящи използваната доза е 2-4% (20-40 мл в 1 л вода).

Когато е разреден във вода, продуктът се впръсква с помощта на ръчна или механична пръскачка. Против пълзящи насекоми е препоръчително да се употреби 1л разтвор на 10 м2 повърхност. Избягвайте да пръскате прясно боядисани стени.

Съдържание - 100 г продукт съдържа:

 - циперметрин 8.0 г (92 г / л)

 - тетраметрин 2.0 г (23 г / л)

 - пиперонил бутоксид 10.0 г (115 г / л)

Допълнителна информация

More Information
Производител Kollant
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол, Топъл аерозол
Активни вещества Cypermethrin, Permethrin, Piperonyl Butoxide
Активна концентрация на веществото 92 g / litre, 23 g / litre, 115 g / litre
Начин на действие контактно, проникващо
Мирис силно дразнещ
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Dragonflies, Earwigs, Fleas, Flies, Grasshoppers, Ladybugs, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Night Butterfly, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Ticks, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори