i38.6 Segal EW, 500 ml

В наличност
Regular Price 184,94 лв. Special Price 112,81 лв.
- +
 
Може да се използа от
Професионалисти
Препоръчва се срещу:
ghilotina insekticid i38 6 segal ew 500 ml - 1

i38.6 Segal EW, 500 ml

112.81 лв.

Информация за продукта

Инсектицид Ghilotina i38.6 Segal EW, 500 ml

Допълнителна информация

More Information
Производител Ghilotina
Опаковка 500 мл
Категория на употреба Професионалисти
Под формата на ЕВ-емулсия масло във вода
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Cypermethrin, Piperonyl Butoxide, Tetramethrin
Активна концентрация на веществото 14.5%; 19.3%; 4.8%
Начин на действие контактно, проникващо
Мирис слабо дразнещ
Дозировка 5-10 ml/L
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Fleas, Flies, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Silverfish, Spiders, Vinegar Flies, Wasps

Предпазни Мерки

 
 
 
P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции
P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност
P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P264
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен
P405 Да се съхранява под ключ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите
H351 Предполага се, че причинява рак < да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност >
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори