i135 PermFum Mini, 3.5 г

В наличност
10,12 лв.
- +
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg ghilotina insecticide i135 permfum mini 3 5 g - 3

i135 PermFum Mini, 3.5 г

10.12 лв.

Информация за продукта

Ghilotina i135 PermFum Mini е инсектицид за унищожаване на бълхи, мухи и дървеници, който генерира дим.

Съдържа: 13.25% перметрин.

Нанасяне:

За употреба срещу летящи и пълзящи насекоми като мухи, винени мушици, комари, оси, молци, както и бълхи, дървеници, мравки, хлебарки и други насекоми по храните, бръмбари, гъгрици, брашнояди. 

За употреба в домашни условия, зони за обществена хигиена, включително болници (без обитаеми отделения), индустриални и общински сгради, фабрики за храна, складове за храна и места за обработка на храна. Може да се използва и във зоологически градини, магазини за домашни любимци, развъдници, ветеринарни практики и лаборатории. Да не се използва по житни култури или в празни хранилища за такива. 

Честота на нанасяне:

Нанасяйте с честота един генератор на:

120 мза летящи насекоми;

30 м3 за бълхи и килимни молци;

7.5 м за дървеници, мравки и хлебарки. 

За груба насока на това колко опушвания са необходими, погледнете следната таблица:

Вредител Размер на стаята
(със стандартна височина на тавана 2.5 м)
4м x 3м 4м x 6м До 6м x 8м
Летящи насекоми - - 1 част
Бълхи и килимни молци 1 част 2 части 4 части
Дървеници и други пълзящи насекоми  4 части 8 части 16 части

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

За най-добър резултат опушете през късния следобед и напуснете къщата или сградата за минимум 2 часа.

1. Разберете колко опушвания ще са ви нужни, за да третирате стаята (консултирайте се с 'честота на нанасяне'). Големи инфестации може да се нуждаят от повече третирания. 

2. В стаята да няма хора, животни или аквариуми, разчистете я преди апликация.

3. Поставете кутииките разпръснати на разстояние по пода върху топлоустойчива повърхност, например чиния върху лист алуминиево фолио 50см х 50см 

ВАЖНО: ТОЗИ ПРОДУКТ МОЖЕ ДА ПРОИЗВЕДЕ ИСКРИ ПРИ ЗАПАЛВАНЕ. ВНИМАВАЙТЕ, КОГАТО ЗАПАЛВАТЕ ПРОДУКТА.

4. Затворете прозорците и вратите на стаята за опушване.

5. Отворете кутииките и запалете първо най-далечния край на фитила спрямо изходната ви точка, след това следващия фитил като се движите към изхода. Затворете врата след излизане, не е необходимо да я запечатвате с тиксо. 

6. Оставете продукта да подейства за поне 2 часа, препоръчително е дори за цяла нощ, след което проветрете помещението добре. 

7. За голямо нашествие опушете 3 пъти с интервал от 5-7 дни.

Допълнителна информация

More Information
Производител Ghilotina
Опаковка 1 част
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на аерозол
Начин на нанасяне Аерозол
Активни вещества Permethrin
Активна концентрация на веществото 13.25%
Начин на действие фумигиращо
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Fleas, Mosquitoes, Wasps

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. – Тютюнопушенето забранено
P220 Да се държи/съхранява далеч от облекло/.../горими материали, P261
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P304+P341 ПРИ ВДИШВАНЕ: При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P332+P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ, P370+P378
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
H272 Може да усили пожара; окислител
H302 Вреден при поглъщане
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори