1. bg pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 3
    Cytrol Forte ВП, 20 г
    14,60 лв.
  2. bg bayer insecticide k othrine sc 25 1 l - 2
    K-Othrine СК25, 1 л
    176,49 лв.

K-Othrine Profi ЕК250, 1 л

Не е налично
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg bayer insecticide k othrine profi ec 250 1 l - 2

K-Othrine Profi ЕК250, 1 л

Не е налично

Информация за продукта

Продукт, предназначен за използване от квалифициран и упълномощен персонал.

K-Othrine Profi 250ЕК е емулсия концентрат инсектицид, който може да се смесва с дестилирана вода, масло и керосин, и взема формата на прозрачен, жълтеникав, с лек специфичен мирис хидрокарбон. Не оставя петна. 

K-Othrine Profi 250ЕК се бори с всички вредни насекоми, които предизвикват дискомфорт, но особено се препоръчва при третиране на летящи насекоми като комари, мухи, молци, оси. K-Othrine Profi 250ЕК се използва навън за сезонни вредители в градски условия (паркове, квартали, пътеки, зони за отдих, и други) както и вътре в помещенията на къщи, офиси, хотели, столови, болници, транспорт, складове, ферми, и други. 

Инструкции за ползване и Дозиране при работа:

1. Третиране като 'топла мъгла' (с генератор за топъл аерозол) за премахването на летящи насекоми

- навън - 30-40мл от продукта / 5л органичен разтворител за 1 хектар;

- вътре - 50мл / 1л органичен солвент за 1000м.

2. Пръскане на повърхности с остатъчен ефект 

за летящи насекоми - 30-40мл продукт / 5л вода/ 100м2

- пълзящи насекоми - 30-60мл продукт / 5л вода/ 100м2

* за голяма инфестация е препоръчително дозата да се удвои

3. Третиране с оборудване за изключително нисък обем (ИНО) за борба с летящи насекоми

навън - 30мл от продукта / 2л разредител за 2 хектара

- вътре 40мл от продукта 1500 см / 0.8л разредител

* препоръчан разредител, според вида ИНО оборудване може да е вода, нафта, или керосин, биогориво.

Ефективността на третирането зависи от климатичните условия навън. Силни ветрове и дъждове не са подходящо време за апликация. Третирането да се извършва в своеобразност със стандартите и законови изисквания за контрол върху вредителите. 

Биоциден актив: Продукта действа чрез контакт или поглъщане, като има шоков ефект. Действа 24 часа във въздуха и до 60 дни като добавка.

Категория за опериране : За професионална употреба. 

Противопоказания и забрани: забрана за използване се налага, ако в близост има пчели. Не тървувайте с продукта чрез нетрениран и необразован персонал.

Предпазни мерки и предупреждения за апликация и манипулация:

Апликация: при третиране носете подходящо предпазно обекло, предпазна маска за лице, ръкавици, комбинезон. Засегнато облекло и предпазни очила да са без перфорации, защото се отстранява трудно. Измиите ръцете си добре след употреба. Избягвайте контакт с очите и слизестата жлеза. 

Никога не пазете вече разреден ратвор, винаги подготвяйте свежа партида. След третиране е препоръчително да ограничите достъпа до мястото за 4-6 часа, за да може биоцидния ефект да има по-голямо въздействие върху инсектите. Проветрете третираното място за поне 12 часа, повторете третирането след една седмица, освен ако не сте премахнали инфестацията, но не повече от 6 пъти годишно. 

Употребявайте K-Othrine Profi 250ЕК само в места с добра вентилация. 

Дръжте далеч от огън и топлина, искри или друг източник на запалване. Парите могат да предизвикат експлозия с въздуха. 

Складирайте на места, достъпни само за лица оторизиран достъп. Пазете от директна слънчева светлина. Пазете опаковките с продукт добре затворени на тъмно и сухо място. Температура за складиране да е между -5 и 35 градуса по Целзий. След като изпразните опаковката и сте използвали продукта, оттървете се от нея по безопасен начин съобразно закона. 

При нужда от оказване на първа помощ: при контакт с кожата може леко да пари и смъди. Оттървете се от дрехите и обувките си, ако сте ги залели с препарата. Измиите кожата си веднага с вода и сапун. Консултирайте се с лекар, ако раздразнението продължава повече от 24-48 часа. При контакт с очите: измиите ги веднага със студена вода като ги плакнете поне 15минути. Консултирайте се с лекар. При поглъщане, промийте устната кухина с вода като по никакъв начин не предизвиквайте повръщане. Не консумирайте никаква храна или напитки. Вентилация и незабавна консултация с лекар. Не съществува антидот, а се извършва симптоматично лечение. Третиране с активен въглен е показан като метод за подобряване на общото състояние. За по-сериозна интоксикация може да се наложи и поставяне под медицинско наблюдение.

Вземете мерки за защита на околната среда. Продукта е опасен за водната фауна. Не замърсявайте питейна вода, канали или други водни пътища със продукта. Не изхвърляйте останал продукт в отворени пространства, особено ако са култивирани. Не пръскайте при наличието на тежък въздух. Информирайте пчеларите в региона да държат насекомите си за период на поддръжка от поне 24 часа. 

Складира се на хладно и сухо място, далеко от топлина или потенциални източници на запалване. Да се пази при температура до 35 градуса по Целзий. Продукта е валиден за период от 2 години. 

Допълнителна информация

More Information
Производител Bayer
Опаковка 1 л
Категория на употреба Oбучен персонал, Население, Професионалисти
Срок на годност (години) 2
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол, Топъл аерозол
Активни вещества Deltamethrin, Piperonyl Butoxide
Активна концентрация на веществото 25 g / liter; 225 g / liter
Начин на действие контактно, проникващо
Мирис силно дразнещ
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Caterpillars, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Crickets, Dragonflies, Earwigs, Fleas, Flies, Grasshoppers, Ladybugs, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Night Butterfly, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Ticks, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори