1. bayer-insekticid-k-obiol-ek25-15-litra
  K-Obiol EК25, 15 л
  1 569,14 лв.
 2. bg bayer insecticide crop k obiol ulv6 1 p - 1
  K-Obiol ULV6
  508,05 лв.
 3. bg bayer insecticide k obiol ec 25 1 l - 2
  K-Obiol EК25, 1л
  109,33 лв.
 4. bg bayer insecticide k obiol ec 25 10 ml - 1
  K-Obiol ЕК 25, 10 мл
  2,79 лв.
 5. bayer insekticid k obiol ec 25 5 litra - 1
  Изпращане в 30 дни
  K-Obiol ЕО 25, 5 литра
  535,91 лв.

K-Obiol ЕК25, 2 x 10 мл

Не е налично
bg bayer insecticide k obiol ec 25 2 x 10 ml - 2

K-Obiol ЕК25, 2 x 10 мл

Не е налично

Информация за продукта

K-Obiol EК25 е течен пиретроиден инсектицид за дезинсекция на складове и директно третиране на  зърнени и зърнено-бобови култури. Продукта се използва за контрол върху пълзящи насекоми: житна гъгрица, оризова гъгрица, суринамски брашнояд, брашнен бръмбар, зърнов бръмбар, както и летящи: зърнов молец, молец по сушените плодове, фасулен зърнояд и други. 

Нанасяне на продукта: Продуължителността на остатъчния ефект зависи от вида на третираната повърхност. 

За директно третиране на зърнени и зърнено-бобови култури. За максимална ефикастност следвайте инструкциите за употреба на продукта, влажността трябва да е под 14.5%, а температурата под 12 градуса по Целзий преди третиране и след складиране. Складирането на зърното при по-голяма влажност ще намали ефикастността на продукта. K-Obiol EК25 се разрежда с вода и се пръска с пръскачка с ниско налягане, оборудване за ИНО, или гръбна пръскачка. Дозата за приготвяне на работния разтвор е 1% във вода, т.е. 1л разтвор = 10мл продукт и 990мл вода, а това количество е достатъчно за третирането на 1тон зърно. Продължителността на действието е от 6-12 месеца за пълзящите насекоми и 3 месеца за вредители, които летят. 

Третиране на складове и оборудване. За максимална ефективност дезинсекцията с този продукт трябва да се извърши в почистен склад, 3-4 седмици преди напълването му. Няма изчаквателен период между третирането на оборудване и неговото използване. Действието може да е занижено върхи бетонови повърхности. Склада трябва да е напълно преметен и чист от предишни остатъци от култури, които може да са убежище на вредители. Използвайте гръбна пръскачка или пръскачка с ниско налягане. За пропускливи повърхности (бетон, дърво) - 40-60 мл от продукта се разтварят в 10 л вода (0,4-0,6%), а разходна норма е 10 л работен разтвор за 100 мповърхност. За непропускливи повърхности - 40-60 мл от продукта се разтварят в 5л вода (0,8-1,2%), с разходна норма - 5 л работен разтвор за 100 м2 повърхност. Третирането осигурява 2 месеца защита. 

Резистентност: При развитие на популации, резистентни към делтаметрин, не се постига ефективен контрол. 

Първа помощ при:

контакт с кожата - Съблечете незабавно всички замърсени дрехи. Измийте кожата си обилно с вода и сапун. При нужда потърсете медицинска помощ.

контакт с очите - Измийте незабавно с вода като ги оплаквате поне 15 минути. При нужда потърсете медицинска помощ. 

злополука с поглъщане - Измийте устната кухина с вода. Не се опитвайте да повръщате. Не приемайте вода или храна. Уверете се, че дихателните пътища са чисти. Незабавно потърсете медицинска помощ.

злополука с вдишване -  Незабавно изкарайте пострадалия на чист въздух, сложете ги да си починат и ги дръжте топли. Незабавно потърсете медицинска помощ.

медицинско лечение - няма специфичен антидот за делтаметрин или пиперонил бутоксида. 

Допълнителна информация

More Information
Производител Bayer
Опаковка 20 мл
Под формата на ЕК-емулсионен концентрат
Активни вещества Deltamethrin, Piperonyl Butoxide
Активна концентрация на веществото 25 gr./kg; 225 gr./kg
Вид растение ечемик, картоф, лук, овес, пшеница, ръж
Начин на действие проникващо
Растителни вредители зърнов молец, молец по сушените плодове, ръждивочервен брашнян бръмбар, фасулен зърнояд
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол, Топъл аерозол
Мирис силно дразнещ

Предпазни Мерки

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H302 Вреден при поглъщане
H332 Вреден при вдишване.

Ревюта