AquaPy, 1 litru

В наличност
270,01 лв.
- +
 
Може да се използа от
Професионалисти
Препоръчва се срещу:
AquaPy, 1 litru

AquaPy, 1 litru

270.01 лв.

Информация за продукта

Инсектициден продукт с формулация емулсия, масло във вода, срещу пълзящи и летящи насекоми. Подходящ е за третиране на места за производство и обработка на храна, отглеждане на животни, празни складове за зърно и тютюн, транспорт. 

Продуктът е готов за употреба с оборудване за ИНО (ултрамалообемен генератор), може също да се разреди с вода за генератор за топъл аерозол, гръбна пръскачка или мъглообразовател. AquaPy не се изпарява бързо, има слаб мирис, съдържа натурален пиретрин и минимално количество летливи органични съединения. Осигурява бърз нокдаун ефект като изкарва насекомите от скривалищата им и ги елиминира. 

За контрол върху:

Летящи насекоми - мухи, комари, тютюнев бръмбар, складови неприятели, оси и др.

Пълзящи насекоми - като помощно средство срещу хлебарки, дървеници, бълхи, гъгрици, зърнояди и др.

Инструкции за употреба: Разклатете добре опаковката преди да излеете препарата.

За пръскане на повърхности и пространства в следните ситуации:

домашна обстановка - частни домове;

- обработка и производство на храни - складове, кухни, ресторанти, хлебопекарни, месокомбинати;

- складове - за тютюн, за зърно;

- обществени сгради - болници, хотели, публични бани, църкви, читалища, кина, офиси, и др.;

- ферми, конюшни, и други места, обитавани от животни;

- места за продължително обитаване;

- самолети.

За оптимален ефект уверете се, че продукта е с температура не по-ниска от 10 градуса по Целзий при третирането. В зависимост от начина на употреба AquaPy може да се разреди с вода. Разредения излишен препарат не бива да се съхранява. При нужда направете нов разтвор. 

За пръскане на пространства вътре: Затворете прозорците и вратите, спрете вентилационната система преди пръскане и поне за 30 минути след третирането. Третирането трябва да се синхронизира с периода на активно летене на целевите насекомите. За тютюневия бръмбар това е обикновено късния следобед и вечер. Насочете пръскането към определените скривалища на насекоми. Пръскайте толкова често, колкото ситуацията изисква. По-често третиране може да е необходимо при голяма инфестация.

За пръскане на пространства навън: Най-добрите условия за пръскане навън са налице рано сутрин и след залез слънце. За дозировка вижте оказанията на опаковката на продукта. 

За пръскане на повърхности: За директен контрол върху насекомите при контакт, напръскайте повърхността добре докато не се покрие с разтвора инсектицид. Наблегнете на пукнатини и цепнатини, и скривалища на вредители.Остатъчния ефект зависи от дозировката и климатичните условия. Пръскайте толкова често, колкото ситуацията изисква.

За гнезда на оси: Нанесете обилно и директно върху гнездото и неговия вход докато то не се напои с препарат. Третирането трябва да се случи след залез слънце или вечер, когато осите не са активни. 

Резистентност: Не използвайте продукти съдържащи пиретроиди за пространствено пръскане срещу мухи повече от веднъж седмично, за да избегнете появата на резистентност. Ако имате нужда от по-чести третирания, използвайте продукт с друга активна съставка. 

Оборудване за пръскане: за пространства използвайте оборудване за ИНО, генератор за аерозол с дистрибуция на финни капки, или ръчно оперирана пръскачка, способна да създаде финно пръскане. При употребата на разтвори базирани на вода е важно да се съобразите с изисканията на генератора за аерозол преди започване на третирането. За пръскане на повърхности напръскайте добре със ръчна или електрическа пръскачка с по-едри капки. 


Допълнителна информация

More Information
Производител Bayer
Опаковка 1 л
Категория на употреба Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на ЕВ-емулсия масло във вода
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол
Активни вещества Piperonyl Butoxide, Pyrethrum Extract
Активна концентрация на веществото 30 g / liter; 135 g / liter
Начин на действие контактно, проникващо, системно, фумигиращо
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Beetles, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Earwigs, Fleas, Flies, Grain Weevil, Ladybugs, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Spiders, Stink Bugs, Tobacco Pests, Vinegar Flies, Wasps

Предпазни Мерки

 
 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P271
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори