Aqua K-Othrine ЕВ20, 1л.

В наличност
104,41 лв.
- +
 
Може да се използа от
Професионалисти
Препоръчва се срещу:
Aqua K-Othrine ЕВ20, 1л.

Aqua K-Othrine ЕВ20, 1л.

104.41 лв.

Информация за продукта

Aqua K-Othrine е инсектициден концентрат - емулсия, масло във вода, за пръскане на пространства, съдържащ 2% делтаметрин.
Делтаметрин е високоефективен пиретроиден инсектицид, който успешно ще изкара вредителите от скривалищата им като ги парализира и унищожава при директен контакт. Заради тези си свойства, можете да използвате продукта в изключително ниски дози от 0.5г. до 1г/ха за контрол върху вредители, засягащи общественото здраве и преносители на болести като мухи и комари. Aqua K-Othrine е със уникална патентована формула без изпарение, което го прави лесен и удобен за използване без да раздразва, да отделя миризми или екологични последствия. 

Формулацията на Aqua K-Othrine е базирана на вода, което подчертава специфичните предимства на продукта. FFAST е уникално патентовата водна формулация, което позволява разрежането с вода без нормалното последствие от изпарение. Принципът зад тази технология е прост, но изключително ефективен. С образуването на всяка капка се формира и защитна мембрана около нея, съдържаща молекула алкохол. Това позволява на ефективността на третирането с продукта да се засили. Ключовият резултат от това е, че Aqua K-Othrine пръскането е ефективно при всякакви климатични условия, също както би било и пръскането с концетрати, базирани на дизелов или маслен продукт - избягвайте третиране в силен вятър и дъжд.

Aqua K-Othrine е лесен за употреба, и произвежда субстанция за пръскане на пространства, която не е запалима, няма мирис, не оставя следи, няма токсикологична вреди и не замърсява.

Водата е естественият избор за направата на работен разтвор за пространствено пръскане, особено след надигналите се притеснения за употребата на дизелови продукти. От друга страна водоразтворимите емулсионни концентрати може да дадат по-ниска ефективност от тези, базирани на дизелов продукт. Това се случеа поради изпарението на продукта от водата, което оставя твърде малко количество инсектицид за унищожаването на вредителите. Като използва вода като разтворител и разредител Aqua K-othrine предлага на потребителя няколко предимства. 
Aqua K-Othrine е чист и лесен за използване продукт, който буквално няма никакъв мирис. Формулацията му намалява риска от запалване, не оставя следи и не уврежда боядисани повърхности. Използването на вода за разреждане на продукта е икономически и ефективен избор, сравнение с дизелови и други маслени продукти.

Aqua K-Othrine намалява значително екологичното замърсяване, заради своята формулация. Активната съставка делтаметрин е лесно усвояема в околната среда, а ниската дозировка от 0.5г. - 1г/ха допринася за намалено замърсяване.

Aqua K-Othrine е мултифункционален що се отнася до апликация. Той е създаден за употреба с оборудване за ИНО(УЛВ). Подходящ е за употрева и с генератор за топъл аерозол за третирания на големи площи навън, както и за пръскане вътре. За пръскане навън разредете продукта с вода и използвайте пръскачка за ИНО. Продукта може и да се нанесе чрез генератор за топъл аерозол за премахването на комари. В случай на третирания вътре, премахнете всички храни и животни от мястото и покрийте повърхностите, които използвате. Третирането срещу мухи трябва да се извърши рано сутрин, а срещу комари - късно вечер. 

Допълнителна информация

More Information
Производител Bayer
Опаковка 1 л
Категория на употреба Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на ЕВ-емулсия масло във вода
Начин на нанасяне Пулверизатор, Студен аерозол
Активни вещества Deltamethrin
Активна концентрация на веществото 20 g/ litre
Начин на действие контактно, проникващо, системно, фумигиращо
Дозировка 0.5-5 l/ha
Отървава се от Caterpillars, Dragonflies, Flies, Mosquitoes, Night Butterfly, Vinegar Flies, Wasps

Предпазни Мерки

 
 
 
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P264
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P284 Носете респираторни предпазни средства
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода
P308 ПРИ явна или предполагаема експозиция:, P311
P321 Специализирано лечение (вж… на този етикет)
P330 Изплакнете устата
P331 НЕ предизвиквайте повръщане
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ
P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба
P391 Съберете разлятото
P405 Да се съхранява под ключ
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата
H302 Вреден при поглъщане
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Ревюта

ARMURO

С приложението е по-лесно

Отвори