Fendona 50 ВП, 10 г

Не е налично
 
Може да се използа от
Население, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg basf insecticide fendona 50 wp 10 g - 1

Fendona 50 ВП, 10 г

Не е налично

Информация за продукта

Фендона 50 ВП, 10г е бързо действащ пиретроид, под формата на водно намокрим прах (ВП), който осигурява ефикасен контрол върху широка гама вредни инсекти върху всички видове повърхности.

Фендона се различава от останалите спрейове, тъй като съдържа микроскопични частици, които полепват по всички видове повърхности от дърво и стъкло до най-порьозните като тухла, бетон и зидария. Тези специално разработени частици прилепват плътно към повърхностите и остават активни дълго време.

Фендона действа по стомашен и контактен път, като частиците полепват по членчетата на крачетата и антените на насекомите, когато те се движат по обичайните им пътища към храната. Активното вещество на продукта е толкова ефикасно, че предизвиква излизането на насекомите от скривалищата им за 5 мин., парализира ги до 30 мин, и причинява смърт до 24 часа.

Инсектицида е регистрирана в 75 страни в света и е класифицирана от СЗО като препарат с най-слаба токсичност.

Той е и между най-добрите инсектициди за употреба. Неговите формулации са слабо токсични и безопасни за хората и домашните животни и не се натрупват в околната среда. Токсични са за рибите и трябва да се избягва замърсяване на водни басейни и канали. Световната Здравна Организация (СЗО) я класифицира като препарат с най-слаба токсичност - клас III.

Начин на приложение:

Фендона е разработена и одобрена за контрол на широк спектър пълзящи и летящи вредни насекоми като хлебарки, мухи, бълхи, комари, дървеници, кърлежи, складови неприятели и др., в бита, в обществени и индустриални условия. Когато се прилага според указанията, тя може да бъде използвана в болници, кухни, ресторанти, складове и предприятия за хранителни продукти. Предназначена е и за третирания върху стени, подове и чували в складове за зърнени продукти. Използва се в по-ниски дози от другите инсектициди, няма мирис и не оставя петна. 

Продукта е удобна за употреба с гръбни пръскачки и друга техника за пръскане. При приготвяне на разтвора препарата трябва добре да се размеси с вода, за да се получи хомогенна смес с необходимата концентрация. Третиранията трябва да се извършват по начин, осигуряващ минимално стичане на разтвора, при налягане, не по-високо от 2 атмосфери (30 рsi), и с дюзи, които разпръскват разтвора равномерно. При употреба винаги следвайте указанията на етикета.

Допълнителна информация

More Information
Производител Basf
Опаковка 10 г
Категория на употреба Население, Професионалисти
Под формата на ВП-намокрим прах
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Alpha-Cypermethrin
Активна концентрация на веществото 50 g / kg
Начин на действие контактно, проникващо
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Earwigs, Fleas, Flies, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Vinegar Flies, Wasps, Wood Lice

Предпазни Мерки

 
 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P103 Преди употреба прочетете етикета
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Ревюта